–ейтинг@Mail.ru

Ќј √Ћј¬Ќ”ё

 

 

 ињвський нац≥ональний ун≥верситет

≥мен≥ “араса Ўевченка

 

≤нститут м≥жнародних в≥дносин

 

кафедра м≥жнародних в≥дносин

та зовн≥шньоњ пол≥тики

 

 

”пор¤дник:

д. ≥ст.н., професор ќ.ј.  оппель

 

 

 

 

 

–ќЅќ„ј Ќј¬„јЋ№Ќј ѕ–ќ√–јћј ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

 

 “≈ќ–≤ѓ ÷»¬≤Ћ≤«ј÷≤…

 

 

дл¤ студент≥в спец≥альност≥ Дм≥жнародн≥ в≥дносини Ф

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«атверджено на зас≥данн≥ кафедри

м≥жнародних в≥дносин

≥ зовн≥шньоњ пол≥тики

протокол є 11 в≥д 22 травн¤ 2008 р.

 

 

 

 

 ињв Ц 2008

 

 

–обоча навчальна програма з дисципл≥ни Ђ“еор≥њ цив≥л≥зац≥йї. ”кладач: доктор  ≥сторичних наук, професор  оппель ќлена јрнольд≥вна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ћектор: д.≥.н., проф.  оппель ќ.ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕогоджено

з науково-методичною ком≥с≥Їю

Ђ____ї ______________ 200__р.

 

___________________________

 

Ќавчальна дисципл≥на "“еор≥њ цив≥л≥зац≥й" Ї складовою осв≥тньо-профес≥йноњ програми п≥дготовки фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "Ѕакалавр" з≥ спец≥альност≥ 6.030201 Ц "ћ≥жнародн≥ в≥дносини", напр¤му 0304 Ц "м≥жнародн≥ в≥дносини" .

ћета та завданн¤ дисципл≥ни Ц розкритт¤ наукового значенн¤ цив≥л≥зац≥йноњ парадигми в глобальному пол≥тичному анал≥з≥. –озгл¤даютьс¤ основн≥ етапи формуванн¤ теор≥њ цив≥л≥зац≥й, дос¤гненн¤ св≥товоњ науки в розробц≥ теор≥њ цив≥л≥зац≥й. ќсоблива увага прид≥л¤Їтьс¤ проблем≥ взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й та характеру њњ впливу на м≥жнародн≥ в≥дносини. –озгл¤даютьс¤ р≥зноман≥тн≥ модел≥ св≥ту в концепц≥¤х пров≥дних в≥тчизн¤них та заруб≥жних вчених, роль та м≥сце ”крањни в цих процесах. —тудентам надаЇтьс¤ розум≥нн¤ основ цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики.

 

ћ≥сце дисципл≥ни в систем≥ п≥дготовки фах≥вц≥в у сфер≥ м≥жнародних в≥дносин.

Ќавчальна дисципл≥на "“еор≥¤ цив≥л≥зац≥й" вивчаЇтьс¤ студентами на третьому курс≥ прот¤гом пТ¤того семестру (лекц≥й 20 годин, практичних зан¤ть 16 годин, самост≥йна робота 36 годин).

 

«вТ¤зок з ≥ншими дисципл≥нами.

  Ќавчальна дисципл≥на "“еор≥¤ цив≥л≥зац≥й" базуЇтьс¤ на дисципл≥нах Д¬ступ до спец≥альност≥ Дм≥жнародн≥ в≥дносиниФ, Д≤стор≥¤ дипломат≥њФ, Дѕор≥вн¤льна пол≥толог≥¤Ф, Дќснови св≥товоњ пол≥тикиФ, Д¬сесв≥тн¤ ≥стор≥¤Ф. ¬она Ї базовою дл¤ дисципл≥н Д≤стор≥¤ цив≥л≥зац≥йФ, Дћ≥жнародн≥ в≥дносини та св≥това пол≥тикаФ, Д“еор≥¤ м≥жнародних в≥дносинФ, Дћ≥жнародн≥ системи та глобальний розвитокФ.

јнал≥з ≥нформац≥йних джерел

Ѕазов≥ п≥дручники, навчальн≥ пос≥бники ( пункти У–екомендована л≥тератураФ), монограф≥њ, пос≥бники (пункти Уƒодаткова л≥тератураФ).

 

—истема контролю знань та умови складанн¤ зал≥ку.

 Ќавчальна дисципл≥на " “еор≥њ цив≥л≥зац≥й" оц≥нюЇтьс¤ за модульно-рейтинговою системою. ¬она складаЇтьс¤ з 2 модул≥в.

‘орми поточного контролю: оц≥нюванн¤ домашн≥х самост≥йних завдань; тест≥в та контрольних роб≥т, виконаних студентами п≥д час практичних зан¤ть. —тудент може отримати максимально 10 бал≥в за усн≥ в≥дпов≥д≥, 3 за доповненн¤ на практичних зан¤тт¤х в кожному з≥ зм≥стових модул≥в.

ћодульний контроль: 2 модульн≥ контрольн≥ роботи. (2 роботи на семестр).

«а результатами семестру студент отримуЇ п≥дсумкову оц≥нку за 100-бальною системою, ¤ка розраховуЇтьс¤ ¤к середньозважене оц≥нок за кожен з двох модул≥в у семестр≥ за наступною формулою.

 

 

 

¬ид роботи

Ѕали

«м≥стовний модуль 1

 

—ем≥нарськ≥ зан¤тт¤

20

≤ндив≥дуальне завданн¤ самост≥йноњ роботи

20

¬сього

40

 

 

«м≥стовний модуль 2

 

—ем≥нарськ≥ зан¤тт¤

20

≤ндив≥дуальне завданн¤ самост≥йноњ роботи

20

¬сього

40

≤нш≥ форми контролю

 

«ал≥к

20

«агальна к≥льк≥сть (робота прот¤гом семестру +  зал≥к) = 100 бал≥в.

 

 

≤ семестр

 

«м≥стовий модуль 1 ( «ћ1 )

«м≥стовий модуль 2 ( «ћ2 )

«ал≥к

–азом
(п≥дсумкова оц≥нка)

¬агов≥ коеф≥ц≥Їнти (%)

40%

k1=0,4

40%

K2=0,4

20%

k≥сп1=0,2

100%

ћаксимальна оц≥нка в балах

40

40

20

100

–озрахунок п≥дсумковоњ оц≥нки за перший семестр (зваженоњ):

ѕќ= «ћ1× k1+ «ћ2 × k2 +  ѕћ × k≥сп1 .

 

ѕри цьому, к≥льк≥сть бал≥в:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬—“”ѕ

 

 

 

є

п/п

Ќазва теми

Ћекц≥њ

годин

—ем≥нари годин

‘орми контро-лю

—амос-т≥йна

робота

«м≥стовний модуль 1.

  —тановлени¤ теор≥њ цив≥л≥зац≥й  

1

÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к категор≥¤ глобального пол≥тичного анал≥зу

2

2

ћод.

 .р.

2

2

«ародженн¤ цив≥л≥зац≥йноњ самосв≥домост≥

2

2

2

3

—творенн¤ перших цив≥л≥зац≥йних теор≥й

2

 

2

4

ƒ≥алектика пол≥вар≥антност≥, пол≥ цикл≥чност≥, пол≥ л≥н≥йност≥, стад≥йност≥ та цив≥л≥зац≥йноњ ун≥кальност≥ розвитку людства в теор≥¤х цив≥л≥зац≥й рос≥йськоњ школи.

2

 

2

                                      —учасн≥ п≥дходи до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й

5

 “еор≥њ цив≥л≥зац≥й ’’ ст..

2

2

 

4

6

“рансформац≥¤ структури та законом≥рност≥ цикл≥чноњ динам≥ки   цив≥л≥зац≥й

2

     2  

 

4

7

÷ив≥л≥зац≥йна компаратив≥стика

2

     2

2

                                                 «м≥стовний модуль 2.
                    ¬икористанн¤ сучасних   цив≥л≥зац≥йних концепц≥й
                                  в м≥жнародно-пол≥тичних досл≥дженн¤х

8

 ”крањна в геоцив≥л≥зац≥йному простор≥

2

     2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

÷ив≥л≥зац≥йн≥ аспекти модерн≥зац≥њ

2

2

4

10

ѕроблема взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й ≥ характер њњ впливу на м≥жнародн≥ в≥дносини √лобал≥зац≥¤ ≥ взаЇмод≥¤ цив≥л≥зац≥й

2

      2

 

4

 

¬сього

20

      16

 

36

 

 

“ема 1.÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к категор≥¤ глобального пол≥тичного анал≥зу

Ћекц≥¤. ÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к типолог≥чна одиниц¤ м≥жнародних в≥дносин (2 год.).

1.÷≥л≥ та завданн¤ курсу.

2. ћетодолог≥¤ та методи досл≥дженн¤ .

3. ÷ив≥л≥зац≥йний, формац≥йний та св≥т-системний п≥дходи до анал≥зу м≥жнародних в≥дносин: пор≥вн¤льний анал≥з.

—ем≥нар 1. ќсновн≥ парадигми досл≥дженн¤  глобальних пол≥тичних процес≥в.

1.     ƒержавоцентриська парадигма

2.     ‘ормац≥йна теор≥¤.

1.     —в≥т-системн≥ теор≥њ.

2.     —п≥вв≥дношенн¤ цив≥л≥зац≥йного та формац≥йного п≥дход≥в. –озширенн¤ меж цив≥л≥зац≥йного п≥дходу до загально≥сторичноњ методолог≥њ.

3.     ƒва напр¤ми досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й: матер≥ал≥стичний та культурно-≥сторичний.

4.     ћатер≥ал≥стичний п≥дх≥д до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й в прац¤х ћ.¬ебера,  .ћаркса, представник≥в французькоњ школи јннал≥в.  

—амост≥йна робота (2 год.).

1. ѕодумайте над проблемою " ѕереваги та недол≥ки формац≥йного та цив≥л≥зац≥йного п≥дход≥в". ѕисьмово сформулюйте власну точку зору.

2. —клад≥ть схему, ¤ка в≥дображала б структуру курсу: предмет, об'Їкт, функц≥њ, науков≥ категор≥њ.

Ћ≥тература: 1,2,3,5,30,38,41.

 

“ема 2. «ародженн¤ цив≥л≥зац≥йноњ самосв≥домост≥.

Ћекц≥¤. ѕопередники та теоретичн≥ п≥двалини цив≥л≥зац≥йноњ теор≥њ (2 год).

1.             «ародженн¤ цив≥л≥зац≥йноњ самосв≥домост≥ в —тародавн≥ часи.  (сх≥дна модель, греко-римська модель).

2.             ќсобливост≥ та головн≥ ознаки ≥сторичноњ думки середньов≥чч¤.

3.             ≤сторична думка на меж≥ середньов≥чч¤ та Ќового часу.

 

—ем≥нар 2. ≈тимолог≥¤ терм≥ну "цив≥л≥зац≥¤" та його подальше використанн¤..

1.     ¬итоки використанн¤ терм≥ну Дцив≥л≥зац≥¤Ф.

2.     ¬икористанн¤ терм≥ну в прац¤х ѕросв≥тник≥в.

3.     ќц≥нка причин виникненн¤ цив≥л≥зац≥йних розб≥жностей.

4.     ƒиференц≥ац≥¤ сучасних  п≥дход≥в до використанн¤ терм≥ну Дцив≥л≥зац≥¤Ф.

—амост≥йна робота (2 год.) ѕо¤сн≥ть пон¤тт¤ та визначте р≥зницю м≥ж ними:

- пол≥л≥н≥йн≥сть, монол≥н≥йн≥сть;

- дикунство, варварство, цив≥л≥зац≥¤.

 

Ћ≥тература: 2,3,5,28.

 

“ема 3. —творенн¤ перших цив≥л≥зац≥йних теор≥й.

Ћекц≥¤. «ародженн¤ теор≥њ цив≥л≥зац≥й (2 год.).

 1. ‘ранцузька теор≥¤ цив≥л≥зац≥й.

 2. Ќ≥мецьк≥й вар≥ант теор≥њ цив≥л≥зац≥й. ≤.√.√ердер.

     3. јнгл≥йська школа.

—амост≥йна робота (2 год.). ѕодумайте, проанал≥зуйте ≥ дайте в≥дпов≥дь: «аконом≥рн≥сть, випадков≥сть та ≥ндив≥дуальна свобода  в контекст≥ досл≥дженн¤ м≥жнародних в≥дносин..

Ћ≥тература: 1,2,3,4,5.

“ема 4. ƒ≥алектика пол≥вар≥антност≥, пол≥цикл≥чност≥, пол≥л≥н≥йност≥,

стад≥йност≥ та цив≥л≥зац≥йноњ ун≥кальност≥ розвитку людства в теор≥¤х цив≥л≥зац≥й  рос≥йськоњ науковоњ школи.

Ћекц≥¤. Ћ≥неарно-стад≥альн≥, цикл≥чн≥, ковар≥антн≥, ун≥версал≥стськ≥, локальн≥ вар≥анти теор≥њ цив≥л≥зац≥й (2 год.).

1. –озвиток л≥неарно-стад≥альних   моделей теор≥њ цив≥л≥зац≥й в перш≥й половин≥ ’≤’ ст. Ќац≥онал≥стськ≥ та позитив≥стськ≥ теор≥њ цив≥л≥зац≥й  .

  2. “еор≥¤ локальних цив≥л≥зац≥й в рос≥йськ≥й  ≥стор≥ограф≥њ другоњ половини ’≤’ ст.

3." ультурно-≥сторичний тип" Ќ.ƒан≥левського.

4. ™враз≥йство та неоЇвраз≥йство.

 

—амост≥йна робота (2 год.).  ќсновн≥ етапи розвитку теор≥њ цив≥л≥зац≥й в –ос≥њ.

 Ћ≥тература: 1,2,4,6, 12.

 

       “ема 5.  “еор≥њ цив≥л≥зац≥й ’’ ст..

Ћекц≥¤. ÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к предмет соц≥ально-≥сторичноњ теор≥њ (2 год.).

1.     ƒиференц≥ац≥¤ п≥дход≥в до визначенн¤ зм≥сту пон¤тт¤ "цив≥л≥зац≥¤".

2.      ¬изначенн¤ цив≥л≥зац≥њ через пон¤тт¤ "культура".

3.      ¬изначенн¤ цив≥л≥зац≥њ через сусп≥льство та сукупн≥сть його складових.

4.      ÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к комплексна категор≥¤ м≥жнародно-пол≥тичного досл≥дженн¤.

—ем≥нар 3. —в≥т цив≥л≥зац≥й в теоретичних модел¤х.

1. Дѕрисмерк ™вропи ќ.Ўпенглера.

2. "ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ" ≥ погл¤ди на цив≥л≥зац≥ю ј.“ойнб≥.

3. “еор≥њ стад≥ального розвитку.  овар≥антна теор≥¤  .ясперса.

4. Ћ≥неарн≥ концепц≥њ.

5. —учасн≥ п≥дходи до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

—амост≥йна робота (4 год.)

1. ¬изначте автора тези, що головне завданн¤ зовн≥шньоњ пол≥тики –ос≥њ Ц розвиток слов'¤нського культурно-≥сторичного типу. ƒовед≥ть або спростуйте його тезу в≥дносно того, що зах≥дна цив≥л≥зац≥¤ не маЇ загального характеру ≥ ¤вл¤Ї собою одну з к≥лькох цив≥л≥зац≥й.

2. ѕо¤сн≥сть р≥зниц≥ в погл¤дах на цив≥л≥зац≥њ Ќ.я.ƒан≥левського, ќ.Ўпенглера, ј.“ойнб≥. ¬исловите власний погл¤д.

 

Ћ≥тература:2,5,9, 12,19,20, 24, 26,31. 

 

“ема 6. “рансформац≥¤ структури та законом≥рност≥ цикл≥чноњ динам≥ки цив≥л≥зац≥й

Ћекц≥¤. “иполог≥¤, структура та динам≥ка локальних цив≥л≥зац≥й (2 год.).

 1. ритер≥њ виокремленн¤ локальних цив≥л≥зац≥й. ‘актори, ¤к≥ визначають сутн≥сть цив≥л≥зац≥й

2. ¬ар≥анти типолог≥њ локальних цив≥л≥зац≥й. 

3. ƒинам≥ка локальних цив≥л≥зац≥й.

4. “иполог≥¤ та динам≥ка людських цив≥л≥зац≥й в ≥сторичному аспект≥. ѕокол≥нн¤ цив≥л≥зац≥й.

 —ем≥нар 4. “иполог≥¤ та динам≥ка людських цив≥л≥зац≥й в ≥сторичному аспект≥.

 1. “иполог≥¤ та динам≥ка людських сп≥льнот на шл¤ху до цив≥л≥зац≥њ.

2. “иполог≥¤ та динам≥ка ранн≥х цив≥л≥зац≥йних систем.

3. “иполог≥¤ та динам≥ка середньов≥чних цив≥л≥зац≥й.

4. “иполог≥¤ та динам≥ка людських цив≥л≥зац≥й Ќового часу.

 

—амост≥йна робота (4 год.).

«а власним вибором сформулювати особливост≥ т≥Їњ чи ≥ншоњ цив≥л≥зац≥њ.

¬изначенн¤ взаЇмозв'¤зку проблеми цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ та зовн≥шньопол≥тичноњ ор≥Їнтац≥њ.

Ћ≥тература: 1, 2, 3. 4, 5, 21, 26, 27, 29,32.

 

“ема 7. ÷ив≥л≥зац≥йна компаратив≥стика

Ћекц≥¤. —тановленн¤ та загальн≥ принципи цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики (2 год.).

1.  ласиф≥кац≥¤ ≥ пор≥вн¤льне досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

2.«агальн≥ критер≥њ  сп≥вставленн¤ цив≥л≥зац≥й.  ритика  цив≥л≥зац≥йного дихотом≥зму.

3.ѕринципи цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики.

4.  ультурно-цив≥л≥зац≥йн≥ блоки, њх пор≥вн¤льний анал≥з.

—ем≥нар 5.

1.      ритер≥њ сп≥вставленн¤ цив≥л≥зац≥й.

2.      ультурно-цив≥л≥зац≥йн≥ блоки.

—амост≥йна робота (2 год.).

«авданн¤ до колокв≥уму "ѕринципи ≥ можливост≥ цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики".

—амост≥йно опрацюйте наступн≥ питанн¤. ѕ≥дготуйтесь до њх обговоренн¤ п≥д час колокв≥уму:

1.  онцепц≥¤ самобутност≥ ¤к методолог≥чна передумова цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики.

2. —учасн≥ п≥дходи до класиф≥кац≥й цив≥л≥зац≥й.

3. ѕланетарний дуал≥зм "—х≥д-«ах≥д".

4. ќсновн≥ етапи розвитку Ївроцентриського св≥ту.

Ћ≥тература: 4, 11,16, 17, 25

 

“ема 8.”крањна в геоцив≥л≥зац≥йному простор≥

Ћекц≥¤. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни ( 2 год.).

1.     ÷ив≥л≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ ”крањни.

2.     ¬плив проблеми цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ на зовн≥шню пол≥тику ”крањни.

—ем≥нар 6. —уперечност≥ цив≥л≥зац≥йного визначенн¤ ”крањни.

1. —п≥вв≥дношенн¤ цив≥л≥зац≥йного визначенн¤ ≥ зовн≥шньопол≥тичноњ ор≥Їнтац≥њ. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни.

2. ÷ив≥л≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ ”крањни.

3. ”крањнська пол≥тична думка про м≥сце ”крањни в св≥товому пол≥тичному простор≥.

4. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни в прац¤х заруб≥жних досл≥дник≥в.

Ћ≥тература: 5, 11,13, 17.  

 

“ема 9. ÷ив≥л≥зац≥йн≥ аспекти модерн≥зац≥њ.

Ћекц≥¤. ÷ив≥л≥зац≥йний вим≥р модерн≥зац≥йних теор≥њ ( 2 год.).

1. ÷ив≥л≥зац≥йне середовище ≥ модерн≥зац≥йн≥ процеси.

2. ритика однол≥н≥йних моделей модерн≥зац≥њ.

3. ¬ар≥анти взаЇмод≥њ сучасност≥ ≥ самобутност≥: симб≥оз; модерн≥зац≥¤ проти традиц≥йност≥;синтез.

—ем≥нар 7. ¬заЇмод≥¤ сучасност≥ та самобутност≥ в процес≥ модерн≥зац≥њ.

 

1. —татус терм≥ну "цив≥л≥зац≥¤" в  теор≥њ модерн≥зац≥њ.

2. ћодел≥  модерн≥зац≥њ.

3. —учасн≥ п≥дходи до проблеми взаЇмод≥њ  сучасност≥ та самобутност≥ в процес≥ модерн≥зац≥њ.

—амост≥йна робота (4 год.). ѕроанал≥зувати модерн≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ крањни ( за вибором)

Ћ≥тература: 2,3, 4, 11,  28, 29.

 

“ема 9. ѕроблема взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й ≥ характер њњ впливу

на м≥жнародн≥ в≥дносини

 

Ћекц≥¤.  ÷ив≥л≥зац≥йн≥ теор≥њ в м≥жнародних в≥дносинах.

1.     ¬иникненн¤ ¤вища м≥жнародних в≥дносин.

2.     Ќеол≥тична революц≥¤ ¤к вузловий момент початку цив≥л≥зац≥йноњ само≥дентиф≥кац≥њ, ¤к Їдиного, функц≥онально впор¤дкованого планетарно-≥сторичного процесу.

3. онтакти в межах цив≥л≥зац≥й та цив≥л≥зац≥йних ойкумен.

4.ќсновн≥ модел≥ взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й.

 

—ем≥нар 8.  онцепц≥¤ з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й: критичний анал≥з

1. ѕерш≥ заростки м≥ркувань в терм≥нах цив≥л≥зац≥йного з≥ткненн¤.

2. —.’ант≥нгтон про геопол≥тичну ф≥ксац≥ю восьми потенц≥йних цив≥л≥зац≥й.

3. ѕрирода майбутн≥х конфл≥кт≥в в прац¤х —.’ант≥нгтона.

4. "—индром родинних крањн". "–оз≥рван≥ крањни".

 —амост≥йна робота (4 год.).

ѕисьмове завданн¤: п≥дготувати анотац≥ю одн≥Їњ з глав книги Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Ц N.Y., 1996.

2. ќзнайомтесь з≥ зм≥стом книги ј.“ойнб≥ "ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ. ƒосл≥дить, ¤к автор розгл¤даЇ проблему взаЇмод≥й м≥ж цив≥л≥зац≥¤ми у простор≥ та час≥. ¬икористайте матер≥ал п≥д час дискус≥њ на сем≥нар≥.

 руглий ст≥л "÷ив≥л≥зац≥йна альтернатив≥стика ¤к м≥ждисципл≥нарний напр¤м прогнозуванн¤ перспектив переходу до альтернативноњ ¤к≥сно новоњ св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ".

Ћ≥тература:     2, 4, 5, 7,26, 27,29, 32.

 

 

«ј¬ƒјЌЌя ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё

 

ћќƒ”Ћ№ ≤

 

ѕрезентац≥¤ "ѕричини виникненн¤ цив≥л≥зац≥йних розб≥жностей. ћеж≥ використанн¤ категор≥њ "цив≥л≥зац≥¤" в досл≥дженн≥ м≥жнародних в≥дносин".

√оловне завданн¤ проведенн¤ презентац≥њ Ц вм≥ти обірунтовано довести власне баченн¤ проблеми, в≥дпов≥даючи опонентов≥, спростовуючи його аргументи, посл≥довно ≥ лог≥чно оперувати даними, в≥дстоюючи свою позиц≥ю, оперативно реагувати на зауваженн¤, в≥дпов≥дати на запитанн¤.

ѕитанн¤ дл¤ обговоренн¤:

1. ѕереваги та недол≥ки цив≥л≥зац≥йного п≥дходу.

2. ћатер≥ал≥стичний п≥дх≥д до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

3.  ультурно-≥сторичний п≥дх≥д до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

4. Ћ≥неарн≥ концепц≥њ розвитку цив≥л≥зац≥й.

5. —тад≥альн≥ концепц≥њ.

6. ѕостмодерн≥стськ≥ концепц≥њ.

7. јльтернативн≥ концепц≥њ.

8. “ипи цив≥л≥зац≥й.

9. ƒинам≥ка синхронних цив≥л≥зац≥й.

Ћ≥тература: 2, 3, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 33.

 

ћќƒ”Ћ№ ≤≤

 

«авданн¤ до колокв≥уму "—учасн≥ п≥дходи до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й та њх використанн¤ в м≥жнародно-пол≥тичних досл≥дженн¤х"

—амост≥йно опрацюйте наступн≥ питанн¤. ѕ≥дготуйтесь до обговоренн¤ њх п≥д час колокв≥уму.

1. –озвиток теор≥њ цив≥л≥зац≥й в ”крањн≥, за кордоном.

2. —оц≥альн≥ та культурн≥ цикли розвитку людства.

3. —учасн≥ незах≥дн≥ п≥дходи до досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й.

4. ÷ив≥л≥зац≥њ та модерн≥зац≥¤.

5. –ел≥г≥¤ ¤к системостворююча ознака цив≥л≥зац≥њ.

6. ≤стор≥¤ та хаос: нов≥ п≥дходи в синергетиц≥.

7. —в≥това цив≥л≥зац≥¤: генеза, суть, перспективи.

 

ѕитанн¤ дл¤ контролю.

 

1.  ÷ив≥л≥зац≥¤ ¤к типолог≥чна одиниц¤ ≥стор≥њ м≥жнародних в≥дносин.

2.÷ив≥л≥зац≥йний, формац≥йний та св≥т-системний п≥дходи до анал≥зу м≥жнародних в≥дносин: пор≥вн¤льний анал≥з

3.ќсновн≥ науков≥ категор≥њ дисципл≥ни та њх зм≥ст.

4. ≈тимолог≥¤ терм≥ну "цив≥л≥зац≥¤". ≈волюц≥¤ пон¤тт¤ цив≥л≥зац≥¤ та його використанн¤ в м≥жнародних в≥дносинах.

5. ќсновн≥ науков≥ центри, ¤к≥ займаютьс¤ досл≥дженн¤ми в галуз≥ цив≥л≥олог≥њ. –озвиток наукового напр¤му в ”крањн≥.

6. ѕопередники та теоретичн≥ п≥двалини цив≥л≥зац≥йноњ теор≥њ.

7.  «ародженн¤ цив≥л≥зац≥йноњ самосв≥домост≥ в≥д —тародавн≥х час≥в до епохи ѕросв≥тництва.

8.«ародженн¤ теор≥њ цив≥л≥зац≥й на «аход≥. ≈поха просв≥тництва.

9. ‘ранцузька теор≥¤ цив≥л≥зац≥й. ‘≥лософсько-≥сторичн≥ системи ¬ольтера. ≤дењ прогресу   ј.“юрго.  ∆.ј. ондорсе про прогресивн≥ стад≥њ розвитку людства.  ритика ≥дей цив≥л≥зац≥њ ≥ прогресу в прац¤х ∆.-∆.–уссо.

10. Ќ≥мецьк≥й вар≥ант теор≥њ цив≥л≥зац≥й. ≤.√.√ердер.

11.јнгл≥йська школа. Ќауково-узагальнююч≥ концепц≥њ стад≥йного поступу людства ј.‘ергюссона ≥ Ћ.ћоргана.

12.¬ар≥анти теор≥њ цив≥л≥зац≥й: л≥неарно-стад≥альн≥, цикл≥чн≥, ковар≥антн≥, ун≥версал≥стськ≥, локальн≥.

13. –озвиток л≥неарно-стад≥альних   моделей теор≥њ цив≥л≥зац≥й в перш≥й половин≥ ’≤’ ст.

14.–озвиток теор≥њ цив≥л≥зац≥њ французькими ≥сториками( ‘.√≥зо).

15. ¬несок √.√егел¤ в теор≥ю цив≥л≥зац≥й.

16.—тановленн¤ теор≥њ локальних цив≥л≥зац≥й в друг≥й половин≥ ’≤’ ст. 17.“еор≥¤ локальних цив≥л≥зац≥й в рос≥йськ≥й  ≥стор≥ограф≥њ другоњ половини ’≤’ ст..

18.ƒва напр¤ми досл≥дженн¤ цив≥л≥зац≥й: матер≥ал≥стичний та культурно-≥сторичний.

19.–омантична теор≥¤ локальноњ цив≥л≥зац≥њ в –ос≥њ. ѕ.„аадаЇв. —ловТ¤ноф≥ли. 20.“еор≥¤ локальноњ цив≥л≥зац≥њ в рос≥йськ≥й ≥стор≥ограф≥њ другоњ половини ’≤’ ст..

21.“еор≥¤ культурно-≥сторичних тип≥в Ќ.я.ƒан≥левського.

22. “еор≥¤ стил≥стичноњ Їдност≥ цив≥л≥зац≥й  .Ќ.ЋеонтьЇва.

23. —в≥т цив≥л≥зац≥й в теоретичних модел¤х: "культурно-≥сторичний тип" (Ќ.ƒан≥левський), "висока культура" (ќ.Ўпенглер), "локальна цив≥л≥зац≥¤" (ј.“ойнб≥), "культурна суперсистема" (ѕ.—орок≥н), "модель культури" (ј. ребер).

24.—хеми стад≥альноњ структури ≥стор≥њ людського сусп≥льства ( .ясперс, ё.яковець, ё.ѕавленко).

  25. —.’ант≥нгтон та його концепц≥¤ "з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й".

26. ‘.‘уку¤ма про к≥нець ≥стор≥њ ¤к зникненн¤ цив≥л≥зац≥йного р≥зноман≥тт¤.

27.Ўкола св≥тосистемного анал≥зу. ѕрац≥ ј.‘ранка, ≤.”оллер≠стайна, —.—андерсона, ћ.ћелко, ¬.ћакнейла,  .„ейз-ƒанна.

 28. ритер≥њ виокремленн¤ локальних цив≥л≥зац≥й.

29. “ипи розвитку локальних цив≥л≥зац≥й .

30.Ћ≥н≥йн≥сть ¤к парадигма сприйн¤тт¤ ≥сторичного часу: пол≥л≥н≥йн≥сть та монол≥н≥йн≥сть.

31.ƒинам≥ка локальних цив≥л≥зац≥й. √рупи синхронних цив≥л≥зац≥й: середземноморсько-близькосх≥дна, аз≥йська, зах≥дноЇвропейська, американська, африканська.

32. “иполог≥¤ та динам≥ка людських цив≥л≥зац≥й в ≥сторичному аспект≥. 33.—тановленн¤ та загальн≥ принципи цив≥л≥зац≥йноњ компаратив≥стики.

 34. —учасн≥ класиф≥кац≥њ цив≥л≥зац≥й.

35.  —.’ант≥нгтон про ознаки зах≥дноњ цив≥л≥зац≥њ.

36. ‘ормуванн¤ та розвиток Ївроцентриського св≥ту. “ворчий та техн≥чний внесок зах≥дноњ цив≥л≥зац≥њ в еволюц≥ю людства.

37. ультурно-цив≥л≥зац≥йн≥ блоки, њх пор≥вн¤льний анал≥з.

38.”крањна в контекст≥ св≥тових цив≥л≥зац≥й. ÷ив≥л≥зац≥йн≥ парадигми в ≥стор≥њ ”крањни.

39.  онцепц≥¤ чотирьох етап≥в украњнськоњ державност≥ , њњ культурно-цив≥л≥зац≥йний зм≥ст.  

40.—уперечност≥ цив≥л≥зац≥йного визначенн¤ ”крањни.

41.”крањнська та св≥това пол≥тична думка про м≥сце ”крањни в св≥товому пол≥тичному простор≥.

42. ѕроблема цив≥л≥зац≥йноњ ≥дентиф≥кац≥њ ”крањни в прац¤х заруб≥жних досл≥дник≥в.

43. ритика однол≥н≥йних моделей модерн≥зац≥њ. ¬ар≥анти взаЇмод≥њ сучасност≥ ≥ самобутност≥

44.÷ив≥л≥зац≥йне середовище ≥ модерн≥зац≥йн≥ процеси.

45.ѕроблема взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й ≥ характер њњ впливу на м≥жнародн≥ в≥дносини

46.—татус терм≥ну цив≥л≥зац≥¤ в м≥жнародних в≥дносинах.

47.¬иникненн¤ ¤вища м≥жнародних в≥дносин. Ќеол≥тична революц≥¤ ¤к вузловий момент початку цив≥л≥зац≥йноњ само≥дентиф≥кац≥њ, ¤к Їдиного, функц≥онально впор¤дкованого планетарно-≥сторичного процесу.

48.ќсновн≥ модел≥ взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й.

49.  онцепц≥¤ з≥ткненн¤ цив≥л≥зац≥й: критичний анал≥з.

50. √лобал≥зац≥¤ ≥ взаЇмод≥¤ цив≥л≥зац≥й.

 

 

—писок л≥тератури

 

ќсновноњ

 

1. »онов ».Ќ. ’ачатур¤н ¬.¬. “еори¤ цивилизаций от античности до конца ’1’ века Ц —ѕЅ.: јлетей¤, 2002.

2. ≈расов Ѕ.—. ÷ивилизации: ”ниверсалии и самобытность. Ц ћ.: Ќаука, 2002.

3.  оппель ќ.ј., ѕархомчук ≈.—. ћ≥жнародн≥ системи та глобальний розвиток Ц  . , 2006.

4.   узык Ѕ.Ќ., яковец ё.¬. ÷ивилизации: теори¤, истори¤, диалог, будущее.  ¬ двух  томах. Ц ћ., »нститут экономических стратегий, 2006.

5. ѕавленко ё. ≤стор≥¤ св≥товоњ цив≥л≥зац≥њ: —оц≥окультурний розвиток людства. Ц  .: Ћиб≥дь, 1999.

6. —равнительное изучение цивилизаций: ’рестомати¤.: ”чеб. пособие дл¤ студентов вузов / —ост., ред. и вступ. ст. Ѕ.—.≈расов. Ц ћ.: јспект ѕресс, 1999.

ƒодатковоњ

 

7. јльтернативные пути к цивилизации:  ол. моногр. / ѕод ред. Ќ.Ќ. ра≠дина, ј.¬. оротаева, ƒ.ћ.Ѕондаренко, ¬.ј.Ћынши. Ц ћ.: Ћогос, 2000.

8. Ѕестужев-Ћада ».¬. јльтернативна¤ цивилизаци¤. Ц ћ.: √уманит. изд. ÷ентр ¬Ћјƒќ—, 1998.

9. Ѕродель ‘. ћатериальна¤ цивилизаци¤, экономика и капитализм в ’VI-’V≤≤≤ вв.: ѕер. с франц. Ц ћ., 1988-1992. Ц“.1-3.

10. ¬асиленко ».ј. ѕолитическа¤ глобалистика: ”чебное пособие дл¤ вузов.- ћ.: Ћогос, 2000.

11. ¬айнтруб ».¬. —в¤щенные лики цивилизаций. Ц  иев, 2001.

12. √еопол≥тичне майбутнЇ ”крањни: ћ≥жнар. наук.-практ. конф. Ц  .: ƒиплом. акад. ”крањни, 1998.

13. ƒанилевский Ќ.я. –осси¤ и ≈вропа. ¬згл¤д на культурные и политические отношени¤ слав¤нского мира к германо-романскому. Ц ћ., 1991.

14. ƒискусси¤ вокруг цивилизационной модели: —.’антингтон отвечает оппонентам // ѕолитические исследовани¤ (ѕолис). Ц ћ., 1994.

15. ƒугин ј. ќсновы геополитики. √еополитическое будущее –оссии. Ц ћ.: јрктоге¤, 1997.

16.  √умилев Ћ.Ќ. Ётногенез и биосфера «емли. Ц ћ., 1993.

17.  оппель ќ.ј. ѕроблема взаЇмод≥њ цив≥л≥зац≥й ≥ характер њњ впливу на м≥жнародн≥ в≥дносини // ¬≥сн.  иев. ун-та. Ц —ер. ћ≥жнародн≥ в≥дносини. Ц 2002. Ц є 21-24.

18.  оппель ќ.ј. ”крањна в контекст≥ св≥тових цив≥л≥зац≥й // јктуальн≥ проблеми м≥жнародних в≥дносин. Ц 2002. Ц ¬ип. 32. Ц „.1.

19.  узьменко ¬.ј., –оманчук ќ. . Ќа пороз≥ надцив≥л≥зац≥њ: роздуми про майбутне. Ц Ћьв≥в, 1991.

20. ћоисеев Ќ.Ќ. —удьба цивилизации. ѕуть раз ума. Цћ.; ћЌЁѕ”, 1998.

21. ћоисеева Ћ.ј. »стори¤ цивилизаций. Ц –остов/н ƒ.: ‘еникс, 2000.

22. ќстровский ј.¬. »стори¤ цивилизаций. Ц —ѕб, 2000.

23. ѕолитологи¤. ”чебн. / ѕод ред. ћ.ј.¬асилика. Ц ћ.: ёристъ, 1999.

24. ѕолитологи¤: хрестомати¤ / ћ.ј.¬асилик, ћ.—.¬ершинин. Ц ћ.: √ардарики, 1999.

25. —равнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). Ц ћ.: »¬» –јЌ, 2000.

26. —еменникова Ћ.». ÷ивилизации в истории человечества. Ц Ѕр¤нск, 1998.

27. “каченко ¬.ћ. ”крањна на меж≥ цив≥л≥зац≥й. Ц  ., 1995.

28. “ойнб≥ ј.ƒж. ƒосл≥дженн¤ ≥стор≥њ: ” 2 т. Ц  .: ќснови, 1995.

29. “ойнби ј. ƒж.. ÷ивилизации перед судом истории. Ц ћ., 1996.

30. ”довик —.Ћ. √лобализаци¤: семиотические подходы.- Ђ–ефл букї, Ђ¬алкерї, 2002.

31. ’антингтон —.  —толкновение цивилизаций. ћ.: ќќќ Ф»здательство ј—“Ф, 2003.

32. ÷ивилизации: ѕроблемы глобалистики и глобальной истории /  - ћ., Ќаука, 2002.

33. Ўпенглер ё. «акат ≈вропы. ќчерки мифологии мировой истории. Ц ћ., 1993.

34. яковец ё.¬.  √лобализаци¤ м взаимодействие цивилизаций. ћ., У™кономика, 2003.

35. яковец ё.¬.  »стори¤ цивилизаций. 2 изд. Цћ.; ¬ладос, 1997.

36. ясперс  . —мысл и назначение истории. Ц ћ., 1991.

37. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Ц N.Y., 1996

38. Macro-sociology theory // Ed. By S.N. Eisenstadt. Ц L., 1985.

39. Macro-sociology, theory, analysis and comparative studies. Ц L.: 1977.

40. Civilizations and world systems: studying world-historical change /Stephen K. Sanderson, editor. 1995.

41. Mc. Grew Anthony J. Lewis Paul U. Global Politics. Globalization and the Nation-State. Ц Polity Press, 1992.

42. The World System five hundred years or five thousand // Ed. By Andre Yonder Frank and Barry K. Gill // Routledge, 1993.

43. Wallerstein I. The Modern World System. Ц N.Y., 1974.

 

ƒжерела Internet

 http: \\helen-koppel.narod.ru Ц сайт  оппель ќлени јрнольд≥вни.

http: \\ www.alcazar.com\ wwwvI_idc\ index.html Ц питанн¤ всесв≥тнього розвитку.

http: \\ www. socsciresearch. Com Ц матер≥али по загальним питанн¤м сусп≥льних наук, сайт по ц≥в≥л≥олог≥њ.

http: \\ www. vanderbilt. edu.\ Ц rtucker\ polisci\ Ц ресурси по пол≥тичним наукам.

 

 

 

 Hosted by uCoz